Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2014-05-07
Metatiedon viimeisin päivitys: 2020-05-12
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Pohjavesialueet
INSPIRE-id: 1002005
Aineiston päivityspäivämäärä: 2020-05-12
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Lain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: - 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin - 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen Aiempi I, II ja III luokkiin jaottelu (Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, Luokka III: muu pohjavesialue) on voimassa toistaiseksi rinnakkain kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat. Numeerinen pohjavesialueaineisto sisältää pohjavesialuerajat, varsinaisen muodostumisalueen rajat, osa-aluerajat, luokitukset ja suojelusuunnitelmatiedot. Pohjavesialueet on rajattu pääsääntöisesti 1:20 000 -mittakaavaisille kartoille ja muutettu numeerisiksi niiltä. Osassa Pohjois-Suomea on käytetty myös 1:50 000 mittakaavaisia pohjakarttoja. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta akviferin veden laatuun tai muodostumiseen. Pohjavesialueen muodostumisalueen raja osoittaa alueen, jolla maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia ja jolla maaperä mahdollistaa veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Muodostumisalueeseen kuuluvat lisäksi sellaiset pohjavesialueen osat, jotka lisäävät olennaisesti pohjavesimuodostuman pohjaveden määrää. Muodostumisalue on alue, jonka perusteella lasketaan arvio muodostuvan pohjaveden määrästä eli uusiutuvan pohjaveden määrä. Lisätietoa pohjavesien kartoituksesta ja luokituksesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0) lukuunottamatta pistemäisiä pohjavesialueita.
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: puolivuosittain
Mittakaava: 20000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen lähtökohta on ollut vedenhankinnassa ja sen turvaamisessa. Tietoja voi hyödyntää myös maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää EU:n vesipuitedirektiiviin liittyvissä tehtävissä.
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Pohjavesialueet.pdf
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet(26765)
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/Pohjavesialueet.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Geologia
GEMET 3.1
Teema: pohjavesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: Ei-Inspire
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0
Etelä (lat): 59.677692
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.081171
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Tietokanta on valmistunut v. 1996, jonka jälkeen siihen on tehty tarkastusten pohjalta päivityksiä. Aineisto sisältää ne tiedot, jotka on saatu ELY-keskuksilta 31.3.2020 mennessä.
Laatutiedot
Historiatiedot: Pohjavesialueet on rajattu 1 : 20 000-mittakaavaisille kartoille ja numeeristettu niiltä. Tietokanta on valmistunut v. 1996, jonka jälkeen siihen on tehty tarkastusten pohjalta päivityksiä.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen lukuunottamatta pistemäisiä pohjavesialueita http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
Ominaisuustiedot
- PvesiAlue (aluemaiset pohjavesialueet) Ominaisuustietokenttä Kuvaus Po_PohjavesiAlue_Id POVET -tietojärjestelmässä oleva kohteen id PvAlueTunnus Pohjavesialueen tunnus MuodAlueTunnus Muodostumisalueen tunnus. Sama kuin pohjavesialueen tunnus, mutta tunnuksen lopussa on V-kirjain ELYLyhenne Sen ELY-keskuksen lyhenne, jonka hallinnointiin pohjavesialue kuuluu DigPohja Numeeristamisen pohjana käytetty aineisto DigOrg Numeeristamisesta vastuussa oleva organisaatio MuutosPvm Pvm, jolloin aluetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu PvTunnusLoppu Pohjavesialuetunnuksen kaksi viimeistä osaa Lisatieto Alueeseen liittyvää lisätietoa tai huomioitavaa, esim. tieto alueeseen kohdistuneista muutoksista Subtype Alueen alaluokka. Luokitus: 1 = Pohjavesialue 2 = Varsinainen muodostumisalue 3 = Luokituksesta poistettu pohjavesialue 4 = Luokituksesta poistettu muodostumisalue Pvesiraja (pohjavesialueen raja) Ominaisuustietokenttä Kuvaus Tyyppi Rajan tyyppi. Luokitus: 251 = pohjavesialueen raja 252 = pohjavesialueen osa-alueen raja 253 = pohjavesialueiden välinen raja 254 = varsinaisen muodostumisalueen raja 255 = vettä läpäisevä rantaviiva MuutosPvm= pvm, jolloin aluetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu. PovetPvAlueTaulu Taulun tiedot peräisin Pohjavesi-tietojärjestelmästä (POVET) Ominaisuustietokenttä Kuvaus Po_PohjavesiAlue_Id POVET -tietojärjestelmässä oleva kohteen id PvAlueTunnus Pohjavesialueen tunnus PvAlueNimi Pohjavesialueen nimi PvAlueLuokka Pohjavesialueen luokka, Luokitus: 1 = Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I) 2 = Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II) 3 = Muu pohjavesialue (III) 4 = Luokituksesta poistettu pohjavesialue (IV) 5 = Pohjavesialue päivitystilassa tietojärjestelmässä (V) 6 = Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) 7 = Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) 8 = Pohjavesialue jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E) 9 = Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) 10 = Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) SuojSuun Onko pohjavesialueelle tehty suojelusuunnitelmaa. Luokitus: 0 = ei suojelusuunnitelmaa 1 = suojelusuunnitelma valmis 2 = suojelusuunnitelma on tekeillä VHATunnus Vesienhoitoalueen tunnus AntoisuusArvio_m3d arvio muodostuvasta pohjaveden määrästä (m3/d) KuntaNimi pääsijaintikunnan nimi PAlaPvAluePovet_km2 POVET-tietojärjestelmään tallennettu tieto pohjavesialueen kokonaispinta-alasta (km2) PAlaMuodAluePovet_km2 POVET-tietojärjestelmään tallennettu tieto muodostumisalueen pinta-alasta (km2) TilaMaara Pohjavesialueen määrällinen tila (EU). Luokitus: Hyvä, Huono TilaKemia Pohjavesialueen kemiallinen tila (EU). Luokitus: Hyvä, Huono RiskiArvio Selvennys tulkinnasta onko pohjavesialue riskialue tai selvityskohde. Luokitus: Riskialue, selvitysalue, ei Huom: Shape-tiedostoiksi muuntaessa kenttien nimet lyhenevät 10 merkkiin.

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BF8321822-0A0D-4AC4-81E3-B9E3BE6386A2%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |