Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2010-04-29
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-03-14
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Omistaja
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2017-03-14
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan. Direktiivin mukaan pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta pohjavettä. Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi. Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Sama vesimuodostuma ei voi kuulua useaan jaotteluryhmään. Pohjavesimuodostumat sisältyvät ympäristöhallinnon kartoittamiin ja luokittelemiin vedenhankintaa varten tärkeisiin ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin (eli ns. I ja II luokan pohjavesialueet). Tämä aineisto sisältää pinta- ja pohjavesimuodostumat. Vesienhoidon suunnittelun 1. suunnittelukauden mukaiset vesimuodostumat raportoitiin EUlle vuonna 2010. Vesienhoidon suunnittelun 2. suunnittelukaudella vesimuodostumien rajauksia on tarkistettu sekä uusia vesistöjä on otettu mukaan. Nämä aineistot on raportoitu EUlle vuonna 2016. Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä on molempien suunnittelukausien mukaiset vesimuodostumat erillisinä aineistoina. SYKEn Avoin tieto -palvelussa on jakelussa vain 2. suunnittelukauden aineisto. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 10000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Ålands landskapsregering
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VHS_vesimuodostumat.pdf
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pintavesien_tila
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/vpd_vesimuodostumat.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Sisävedet
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Hydrografia
GEMET 3.1
Teema: pintavesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: pinta- ja pohjavedet
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19
Etelä (lat): 59.4
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.1
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Aineisto sisältää 2. suunnitelukauden vesimuodostumat.
Laatutiedot
Historiatiedot: Vesimuodostumat on määritetty ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueilla ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Suomen rannikkovedet on tyypitelty jakamalla ne laajahkoihin alueisiin niiden luontaisten ominaispiirteiden perusteella. Rannikkovesien pintavesimuodostumia rajattaessa on otettu huomioon myös ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset. Rannikkovesien muodostumat ovatkin tyypiteltyjen alueiden osia. Järvet ovat pintavesimuodostumien määrittelyn kannalta selkeitä ja ne vastaavat pääosin ympäristöhallinnon järvirekisterissä esitettyjä alueita. Järvirekisterissä oleva järvi on voitu jakaa erillisiin pintavesimuodostumiin, jos järven eri osien ominaisuudet (kuten syvyys tai humuspitoisuus) ovat niin erilaiset, että se haittaa järven tyypin määrittämistä ja tilan luotettavaa arvioimista. Osien vähimmäispinta-alaksi suositellaan 5 km2. Vastaavasti järvirekisterissä erillisinä altaina olevat järven osat voidaan yhdistää silloin, kun se on tyypittelyn kannalta perusteltua. Joen pääuoma, sivujoet ja latvahaarat on jaettu kukin omiksi pintavesimuodostumikseen. Jos uoma on hydrologis-morfologisten olosuhteiden vuoksi tarpeen jakaa kahdeksi tai useammaksi pintavesimuodostumaksi, rajakohtana käytetään kohtaa, jossa virtaama muuttuu olennaisesti. Järvialtaiden pirstomat, erilliset lyhyet jokipätkät, jotka ovat kokoluokaltaan keskenään samanlaisia, voidaan yhdistää yhdeksi muodostumaksi. Pohjavesialueita on maassamme kartoitettu järjestelmällisesti jo noin 30 vuoden ajan. Pohjavesialueiden rajaus perustuu pelkästään luonnontieteellisiin tekijöihin niiden tietojen pohjalta, jotka ovat kartoitushetkellä käytettävissä. Pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli niin sanottu muodostumisalue on rajattu siten, että tällä alueella maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välillä on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Raja on pyritty ulottamaan hyvän tiiviysasteen omaavaan maaperään asti. Kaikissa tapauksissa rajausta ei ole voitu ulottaa tällaisiin kerrostumiin (esimerkiksi pohjavesialueilla, joissa vettä läpäisevä maaperä jatkuu pitkälle varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle). Pohjavesialueen ulointa rajaa ei ole näissä tapauksissa piirretty hydrogeologisin perustein, vaan se on pyritty tekemään maastossa helposti havaittavaksi. Pohjavesimuodostumiksi on valittu I ja II luokan pohjavesialueet. Aineistossa ei erotella muodostumisalueen ja varsinaisen pohjavesialueen rajaa, vaan alue kuvataan yhtenäisenä.
Prosessointihistoria Vesimuodostumat on rajattu ELY-keskuksissa pääosin1:10 000 mittakaavaiseen aineistoon, pohjana on käytetty MML:n maastotietokannan rantaviiva-aineistoa sekä SYKEn uomaverkostoa. ELY-keskuskohtaiset aineistot on yhdistetty SYKEssä valtakunnalliseksi aineistoksi. Ålands landskapsregering vastaa Ahvenanmaan vesimuodostumien rajauksista ja aineistoista.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE, ELY-keskukset
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BCB8FEF32-5FCE-4E33-A8B8-1FBB02F9C2C1%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |