Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-05-23
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-02-14
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Ranta10 - rantaviiva 1:10 000 ja uomaverkosto
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2016-11-15
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Ranta10 on topologisesti eheä Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Maastotietokannan vesiin sisältyvistä kohteista mukaan on otettu alueina vakavedet sekä yli 5 m leveät virtavedet. Lisäksi mukana on maastotietokannan yli 200 m2:n kokoisia altaita. Viivoina kuvatuista alle 5 m leveistä virtavesistä on mukana vesistön päävirtausreitit sisältäen sekä 2-5 m leveitä että alle 2 m leveitä virtavesiä. Aineisto on uudelleen luokiteltu ja topologialtaan tarkistettu SYKEssä. Aineiston pohjalta on SYKEssä luotu uomia kuvaava uomaverkosto, jonka verkostomainen rakenne on tuotettu lisäämällä viivamaisiin jokiin aluemaisten jokien keskilinjat sekä järvien ylitykset ns. pseudouomilla. Aineistoon on lisätty myös järvi- ja uomatunnukset. Uomaverkosto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat. Lisäksi uomaverkosto sisältää myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. Uomaverkosto ei sinällään kuvaa uuden vesilain vesistömääritelmän mukaista vesistöä. Uoma vaihtuu toiseksi yksilöllisen uomatunnuksen omaavaksi uomaksi aina uomaverkostoon kuuluvien uomien risteyksessä sekä uoman ja järven yhtymäkohdassa. Uomaverkosto on rakennettu siten, että kaikki siihen kuuluvat osat liittyvät topologiset yhteen ja omaavat oikean virtaussuunnan ja sitä voidaan käyttää erilaisiin verkosto-analyyseihin. Uomien välisiä topologia suhteita kuvaavat tiedot on tallennettu erillisiin tauluihin. Uomille on lisäksi laskettu muita paikantavia ja fysiograafisia tietoja. Uomaverkosto sekä koko Ranta10-aineisto kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 10000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ranta10-aineisto ja siihen kuuluva uomaverkosto on luotu palvelemaan hyvin laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja tietojärjestelmätyötä.
Myötävaikuttanut taho: Alueelliset ympäristökeskukset
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Maa- ja metsätalousministeriö
Myötävaikuttanut taho: Maanmittauslaitos
Myötävaikuttanut taho: Ympäristöministeriö
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/ranta10.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/ranta10.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Sisävedet
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Hydrografia
GEMET 3.1
Teema: pintavesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: Pinta- ja pohjavedet
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: Sisävedet
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 18.619237
Etelä (lat): 59.520193
Itä (long): 34.5
Pohjoinen (lat): 70.517526
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Koko Suomen kattava Ranta10-aineisto perustuu MML:n vuosien 2000-2008 maastotietokannan vaka- ja virtavesikohteisiin.
Laatutiedot
Historiatiedot: Ympäristöhallinnon käyttöön laadittu Ranta10-aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Maastotietokannan vesiin sisältyvistä kohteista mukaan on otettu alueina vakavedet sekä yli 5 m leveät virtavedet. Lisäksi mukana on maastotietokannan yli 200 m2:n kokoisia altaita. Viivoina kuvatuista alle 5 m leveistä virtavesistä on mukana vesistön päävirtausreitit sisältäen sekä 2-5 m leveitä että alle 2 m leveitä virtavesiä. Aineisto on uudelleen luokiteltu ja topologialtaan tarkistettu SYKEssä. Aineiston pohjalta on laadittu yhtenäinen topologisesti eheä viivamainen uomaverkosto, joka sisältää aluemaisten jokien ja järvien läpi kulkevat pseudokeskilinjat sekä pienempien jokien viivat, jotka ovat uomaverkoston varrella. Uomaverkostoon on valittu mukaan kaikki yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat virtausreitit. Yläpuolisten valuma-alueiden koon mallintamisessa on hyödynnetty MML:n 25m korkeusmallia, jonka virtausreittejä on korostettu Ranta10-aineiston avulla hydrologisen mallinnuksen tarkkuuden parantamiseksi. Lisäksi uomaverkosto sisältää myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. SYKEssä on korjattu mtk:ssa olevia topologiavirheitä (mm. katkeamat), jotta on saatu luotua topologisesti eheä verkosto. Alueelliset ympäristökeskukset ovat tarkistaneet mallinnetun uomaverkoston virtaussuuntien ja -reittien osalta sekä täydentäneet verkostoa vesienhoidollisesti merkittävillä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavilla uomilla. Lopullisen uomaverkoston muodostaa näiden mallinnettujen ja tarkistettujen uomien vastineet Ranta10-aineistossa. Uomille on laskettu yksilöllinen uomatunnus ja muut uomatiedot.
Prosessointihistoria 13.9.2016 Ranta10-aineistoa on päivitetty kattamaan myös merialueiden saaret. Lisäksi Käsivarren raja-alueiden rantaviiva-aineistoa on täydennetty. Päivityksen myötä Ranta10-aineisto kattaa koko Suomen mukaan lukien merialueiden saaret. Uoma10-aineistoon 13.9.2016 lisätyn 123 uoman sekä aiemmin 12.5.2015 päivitettyjen 362 sisämaan uoman ominaisuustiedot ovat toistaiseksi osittain puutteellisia. Puuttuvat uomatiedot täydennetään myöhemmin. Jarvi10-aineistoon on päivitetty järvirekisteritiedot lähes koko Suomen kattavasti. Yksittäisten järvien kohdalla saattaa vielä esiintyä puutteellisia järvirekisteritietoja.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Ranta10 pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon, joka on uudelleen luokiteltu ja muokattu vastaamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Maastotietokanta kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 Uomaverkosto sekä koko Ranta10 on SYKEn avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Uomaverkosto sekä koko Ranta10 on ladattavissa paikkatietoaineistona SYKEn Avoin tieto-palvelusta (http://www.syke.fi/avointieto). Uomaverkosto, Lähde: SYKE; Koko rantaviiva10-aineisto, Lähde: SYKE, MML
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA40A94CB-4905-4489-9C03-52B6CE9F66CD%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |