Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-09-17
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-03-08
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: alu_tuki[at]ymparisto.fi; outi.koskenniemi[at]ymparisto.fi; paivi.malmi[at]ymparisto.fi; tiina.haapakoski[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Asemakaavojen seurantalomakkeet
Tiivistelmä: Asemakaavan tiedot syötetään selainpohjaiselle asemakaavan seurantalomakkeelle suoraan internet-selaimella ns. TYVI-palvelussa. Ympäristöhallinnon TYVI (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä) -operaattorina toimii Posti Group -konserni, joka tarjoaa TYVI Pro -palvelun. Kunnat ja kaavakonsultit saavat verkkolomakkeen käyttöönsä TYVI-palvelun internet-sivuilta. Kaikista hyväksyttävistä asemakaavoista on täytettävä seurantalomake, kuten Asemakaavan selostus -oppaassa (MRL 2000 -julkaisusarja, nro 3) edellytetään. Lomake liitetään kunkin asemakaavan selostukseen. Kaikkien niiden sähköisten lomakkeiden, joissa hyväksymispäiväys on seurantavuonna, tiedot sisällytetään vuosittain Kaavoituksen seurannan tilastoon. Koska asemakaavan seurantalomakkeita käytetään kaavoituksen seurannan tilastoinnissa tietolähteenä, puuttuvat tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet heikentävät koko maan tilastojen kattavuutta. Sähköisesti täytetyt lomakkeet ovat selailtavissa Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiossa. Tiedoista voi laatia ajan tasalla olevia yhteenvetoja. Kunnissa voidaan seurata oman kaavoitustilanteen kehittymistä, mutta myös saada vertailun pohjaksi tietoja muista kunnista ja alueista. Kaavoituskatsaukseen tai muihin selvityksiin järjestelmästä saa helposti käytettävissä olevaa tietoa. Asemakaavan verkkolomakkeen käyttäminen on ilmaista tietoja tallentaville kunnille ja niiden valtuuttamille kaavoituskonsulteille, https://www.tyvi.fi/. Kaikkien kuntien täytettyjä lomakkeita voi selailla Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Kunnat ja kaavakonsultit saavat verkkolomakkeen käyttöönsä TYVI-operaattorin verkkopalvelun https://www.tyvi.fi/ etusivun Ympäristöministeriö-linkin kautta.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: päivittäin
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Ympäristöpolitiikkakeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: alu_tuki[at]ymparisto.fi; outi.koskenniemi[at]ymparisto.fi; paivi.malmi[at]ymparisto.fi; tiina.haapakoski[at]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Asemakaavan seurantalomake tiivistää yksittäisen kaavan tietosisällön numeroiksi siten, että niiden avulla voidaan tarkastella eräitä kaavan keskeisiä ominaisuuksia. Sitä voidaan käyttää jo kaavaprosessin aikana vuorovaikutuksen apuvälineenä hahmottamaan tulevan kaavan sisältöä. Asemakaavan seurantalomakkeen tietosisältö palvelee osaltaan alueidenkäytön seurantaa, joka on kuntien, maakunnan liittojen, ympäristö-ELYjen ja ympäristöministeriön tehtävä. Asemakaavoituksen määrälliset seurantatiedot kootaan ympäristöhallinnossa pääosin seurantalomakkeista. Ympäristöministeriö ja ympäristö-ELYt käyttävät kaavoitustietoja alueidenkäytön suunnittelun kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maan eri osien tilanteen vertailuun. Ympäristöhallinnolla on oikeus saada kunnilta kaavoitustilannetta koskevia tietoja. Kun asemakaava on hyväksytty, kunta toimittaa asemakaavaa koskevan päätöksen, kaavakartan ja -selostuksen ELYyn. Asemakaavan seurantalomake liitetään asemakaavan selostukseen. Ajallisesti ja alueellisesti vertailukelpoinen tieto asemakaavoituksen kehityksestä saatavissa keskitetysti kunnille ja ympäristöhallinnolle. Yhteenvedot kunnan omaan seurantaan asemakaavoista mm. kaavoituskatsaukseen, neljännesvuosittaiseen raportointiin.
Myötävaikuttanut taho: Kunnat ja niiden valtuuttamat kaavoituskonsultit täyttävät seurantalomakkeet hyväksytyistä asemakaavoista.
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Tietoa_kaavoituksesta/Asemakaavan_seurantalomake
Lisätietoja: TYVI-operaattorin palvelu: https://www.tyvi.fi/
Lisätietoja: Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiossa ja osana Tilastoja http://liiteri.ymparisto.fi/
Lisätietoja: Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta: http://www.ymparisto.fi/aluneuvonta
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Aluesuunnittelu/kiinteistöjärjestelmä
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: asemakaavoitus
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: seuranta
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0054
Etelä (lat): 60.0934
Itä (long): 32.0217
Pohjoinen (lat): 70.2346
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2000-12-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Asemakaavojen tiedot ovat selailtavissa Liiterissä vuosina 2000-03 hyväksyttyjen kaavojen excel-muotoisista seurantalomakkeista ja syyskuussa 2003 uudistetusta TYVI-verkkolomakkeesta. Tuotteen tunnusjärjestelmät - Kunnat - Kaavatunnukset - Ympäristöministeriön asetuksen 31.3.2000 mukaiset asemakaavojen aluevarausten merkinnät
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Asemakaavoituksen seurannassa on 1970-luvulta lähtien ollut käytössä tilastolomake, joka täytetään kunnissa kaikista asemakaavoista. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen vuonna 2000 vaikutti seurantalomakkeen tietosisältöön, ja samalla paperinen lomake muutettiin excel 97 -muotoiseksi. Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä myös asemakaavan seurantalomake uudistettiin selainpohjaiseksi. Verkkolomake on ollut käytössä 11.9.2003 lähtien ja verkkolomakkeen käyttöön oli siirryttävä viimeistään vuoden 2004 puolella hyväksyttyjen asemakaavojen tietojen toimittamisessa ympäristöhallintoon. Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä asemakaavoituksen seurantalomakkeet, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille. Toukokuussa 2011 lisättiin mahdollisuus toimittaa hyväksytyn asemakaavan seurantalomakkeen tiedot siirto-skeeman mukaisena xml-tiedostona. Xml-tiedosto voidaan tuottaa esim. kunnan omasta järjestelmästä KuntaGML/KRYSP-toteutuksen avulla. Selainlomakkeilla ja aiemmin excel-muotoisilla lomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa Elinympäristön tietopalvelu Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiossa. Vuosittain lomakkeet lasketaan osaksi kaavoitustilastoa, jota voi hyödyntää Liiterissä osana Tilastoja, ks. seloste Kaavoituksen seurannan tilasto.
Prosessointihistoria Kunta tai sen valtuuttama konsultti täyttää jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta seurantalomakkeen.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoehdot
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Käytettäessä mainittava lähde: Liiteristä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, pvm ja aineiston yhteydessä mainitut muut tietolähteet kuten kunnat. Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä muut paitsi tallentajien yhteystiedot ovat julkisia. Asemakaavan seurantalomakkeiden tallentajien yhteystietoja saa käyttää vain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. TYVI-operaattorilla kuntien ja kaavoituskonsulttien käyttäjätiedot näkyvät vain omilla tunnuksilla. Lisätietoja henkilötietolain rekisteriselosteesta http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Yhteystiedot_ja_asiointi/Rekisteriselosteet%2831531%29
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Lomakkeet Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä http://liiteri.ymparisto.fi
On Line -osoite: http://liiteri.ymparisto.fi
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B9BCE41E0-54BC-43A4-9543-D3948FD151EF%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |