Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-04-11
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-09-17
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: alu_tuki@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: YKR-aluejaot
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2019-09-17
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Yhdyskuntarakenteen kuvaamista ja muutoksen seurantaa varten on kehitetty yhdyskuntarakenteen elementtejä kuvaavia aluejakoja. YKR-aluejaot on toteutettu yhdistelemällä 250 x 250 metrin ruutuja paikkatietomenetelmillä. Yhdistelyperusteina ovat mm. rakennustehokkuus, rakennusten käyttötarkoitus ja väestömäärä. YKR-aluejakoja ovat taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun harva asutus. YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m). Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. Kylät on jaettu kahteen luokkaan, 20-39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus (=väestöä) kilometrin säteellä. 100 % vettä sisältävät ruudut eivät kuulu aluejakoihin. Lisätietoja YKR-aluejakojen rajaamisessa käytetyistä kriteereistä ja menetelmästä löytyy metatiedon viitedokumentista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: vuosittain
Mittakaava: 100000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: YKR-aluejaot on rajattu SYKEssä yhdyskuntarakenteen seurannan tarpeisiin. Yhdyskuntarakenteen jakaminen taaja- ja haja-asutukseen on yksi valtakunnallisen yhdyskuntarakenteen seurannan perusjaoista. Maankäytön ohjauskeinojen kannalta juuri taaja-asutuksen muodostuminen on ollut tärkeä peruste maankäytön suunnittelulle.
Myötävaikuttanut taho: Tilastokeskus
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/YkrAsutus2010.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/YKRAsutus.jpg
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Aluesuunnittelu/kiinteistöjärjestelmä
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maankäyttö
GEMET 3.1
Teema: ympäristön seuranta
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: aluesuunnittelu
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.1
Etelä (lat): 59.655479
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.095293
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Avoin tieto-palvelussa YKR-alueista on saatavilla joka viides vuosi ja uusin vuosi vuodesta 1990 lähtien. Ominaisuustietoina avoimissa aineistoissa ovat pelkät maapinta-ala ja vesipinta-ala, paitsi taajamista, joista on ominaisuustietona myös väestötiedot. Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä ovat aineistot viiden vuoden välein vuodesta 1990 lähtien sekä vuosittaiset aineistot vuodesta 2011 lähtien sekä väestön ja työpaikkojen lukumäärää koskevat ominaisuustiedot. Taajamien nimet ja tunnukset ovat ominaisuustietona erillisessä Taajamat-aineistossa, joka on jaossa Avoin tieto-palvelussa sekä ympäristöhallinnon käyttöliittymissä samoilta vuosilta kuin yhdyskuntarakenne aineisto. Avoimessa Taajamat-aineistossa nimet ja tunnukset ovat saatavilla vuodesta 2015 eteenpäin ja sisäisessä käytössä vuodesta 2012 eteenpäin.
Laatutiedot
Historiatiedot: Taajamat Keskeisimmät kriteerit taaja-asutuksen rajauksessa ovat olleet: - rakennusten lukumäärä, - kerrosala, - väestömäärä ja - näiden suhde toisiinsa ja lähiympäristöön etäisyydellä mitattuna. Tällä menettelyllä on haluttu varmistaa muutamien taaja-asutuksen erityispiirteiden huomioiminen mahdollisimman hyvin: - Yksittäisten taajaman reunoilla sijaitsevien, kerrosalaltaan isojen ja toiminannaltaan taajamaan liittyvien rakennusten huomioiminen osaksi taajamaa, vaikka suora etäisyys tilastollisen taajaman ei olisikaan riittävä (mm. isot teollisuuslaitokset, varastot tms.) - Haja-asutukseen verrattavan harvan nauhamaisen asutuksen erottaminen pois taaja-asutuksesta - Taaja-asutuksen sisälle kuroutuneiden alueiden erottaminen erikseen taaja-asutuksesta (mm. taajaman sisäiset isot rakentamattomat tai harvasti rakennetut alueet, pelto- ja metsäalueet sekä vesialueet) Menetelmä: Lähtöaineistona rajauksessa käytetään tilastoruutua (250 x 250 m) rakennuskannasta. Ruudukolle toteutetaan yleistys, jossa jokaiseen ruutuun lasketaan summa 1 km:n etäisyydellä olevien ruutujen rakennuksen lukumäärästä ja valitaan ne ruudut, joiden summa-arvo on > 39. Valittujen ruutujen sisältä toteutetaan uusi yleistys, jossa lasketaan vierekkäisten ruutujen summa kerrosalasta. Valitaan ne arvot, jotka ylittävät arvon 1499. Poistetaan ruudukon sisään jäävien tyhjien alueiden ruudut. Valitaan ne alkuperäisen rakennuskannan tilastoruuduston ruudut, jotka jäävät valittujen ruutujen sisään. Valituista perusaineiston ruuduista valitaan ne ruudut, joissa rakennusten lukumäärän summa on > 1 tai kerrosalan summa> 299 Lasketaan ruuduista 250 metrin etäisyysvyöhyke. Lasketaan etäisyysvyöhykkeestä uusi etäisyysvyöhyke "sisäänpäin". Valitaan ne alkuperäisen rakennuskannan tilastoruuduston ruudut, jotka jäävät valittujen ruutujen sisään. Yhdistetään ruudusto (ehtona ruudun sivun osuminen toiseen ruutuun) Lasketaan muodostuneisiin alueisiin väestötieto ja valitaan ne alueet, joissa asukasluku > 199. Kylät ja pienkylät Kriteerit: - Ne yhtenäiset rakennetut 250 x 250m ruuduista muodostetut alueet, joissa ruudun ja sitä ympäröivien kahdeksan ruudun rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä on vähintään kuusi. - Alueet eivät ole taajama-aluetta - Alueella asuu vähintään 40 asukasta (lisäksi voidaan erottaa yli 20 asukkaan asutusrykelmät omiksi erilliseksi alueikseen (pienkylät)) - Loma-asuntoja ei ole huomioitu Menetelmä: Kaikkiin taajaman ulkopuolisiin rakennettuihin 250m x 250m ruutuihin (pl. loma--asutus) on laskettu ruudun ja sitä ympäröivien 8 ruudussa sijaitsevien rakennusten lukumäärän summa. Ruuduista valitaan ne, joissa rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä on yli viisi (5). Näin muodostuu ruutujaon mukaisia yhtenäisiä alueita. Alueista poistetaan YKR-taajaman sisään lasketut alueet sekä ne, joissa on alle 40 asukasta. Ruutujaotusta mukailevat alueet, jotka ovat ruudun kulmistaan kiinni ovat samaa aluetta. Kylämäinen asutus kattaa morfologialtaan hyvin erilaisia kyliä kuten jokien ja tienvarsiasutuksen mukaiset asutusjonot, yhtenäiset asutusrykelmät tai taajamia ympäröivä tiheähkö tasaisesti sirottunut asutus. Lähinaapuruusruutumenetelmä kuvaa parhaiten em. kylien morfologisia muotoja. Se noudattelee riittävän "herkästi" eri muotoisia kyliä, mutta ei kuitenkaan liikaa pirstaloi kylien pienosia eli kulmakuntia omiksi alueikseen. 40 asukkaan minimiväestö takaa sen, että pienimmät talorykelmät eivät muodosta omia, yhdyskuntarakenteeltaan itsenäisiä kyliä. Samoin kylien tilastollisen tarkastelun osalta riittävän suuri väestömäärä ei ole liian herkkä yhden tai kahden asunnon lisääntymisen tai poistumisen suhteen. Harva maaseutuasutus Menetelmä: YKR:n harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus (=väestöä) kilometrin säteellä. Harvaan maaseutuasutukseen voi kuulua myös saaria, joissa ei ole asutusta. Kilometrin säteellä näistä on kuitenkin maaseutuasutusta, joten ne kuuluvat maaseutuasutuksen 'piiriin'. YKR-taajamien ja kylien ulkopuolelle voi myös kuulua harvaan maaseutuasutukseen kuuluvia alueita, joissa ei ole asutusta. Näiden alueiden mukaantulo johtuu läheisen YKR-taajaman tai kylän vaikutuksesta.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE/YKR
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: https://www.syke.fi/avointieto

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B802F4259-8AB3-473A-810C-FA3BE4FE5C92%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |