Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2016-05-03
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-05-10
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Soidensuojelun täydennysehdotus, Etelä-Suomi ja valtionmaan toteutuneet kohteet
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2016-05-10
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ovat soidensuojelutyöryhmän (2012-2015) tunnistamia, luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaita ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentäviä suoalueita. Aineisto sisältää soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaiset kohteet Etelä-Suomessa (10 eteläisen ELY-keskuksen toimialueella). Aineistosta ei poisteta alueita, vaikka niistä, tai niiden osista, perustetaan suojelualueita tai ne suojellaan muulla tavoin. Aineistossa ei ole mukana soidensuojelun täydennysehdotuksen Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten alueet) yksityismaiden kohteita. Aineistossa on mukana soidensuojelun täydennysehdotuksen sekä Pohjois-Suomen kahdeksan lisäkohteen toteutetut valtionmaan kohteet koko maasta, jotka on hyväksytty valtioneuvostossa 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase). Aineistokokonaisuus koostuu soidensuojelutyöryhmän hyväksymistä Etelä-Suomen kohderajauksista ja kohteiden luontotiedoista, valtionmaiden lakisääteisistä suojelualueista sekä Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojelluista alueista koko maassa. Aineisto sisältää seuraavat kokonaisuudet: 1. SoidenSuojTaydEhd_ES: Soidensuojelun täydennysehdotuksen Etelä-Suomen kohderajaukset 2. Suotyypit_ES: Etelä-Suomen kohteilla maastokartoituksessa paikannetut suotyypit 3. SSTESuoyhd: Etelä-Suomen kohteilla havaitut suoyhdistymätyypit -taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd_ES-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella. 4. SSTEErityisp: Etelä-Suomen kohteilla havaitut alueelliset erityispiirteet –taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd_ES-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella. 5. SoidenSuojTaydEhd_MH_lakikohteet: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, lakisääteisesti suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset 6. SoidenSuojTaydEhd_MH_OmaPaatos: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: ei suunnitteilla
Mittakaava: 20000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Yhteystaho
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Luonnonsuojelun toteutukseen ja maankäytön suunnittelun sekä metsien käytön suunnittelun tueksi.
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Maakuntien liitot
Myötävaikuttanut taho: Metsähallitus
Myötävaikuttanut taho: Ympäristöministeriö
Lisätietoja: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158285
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maanpeite
GEMET 3.1
Teema: ympäristönsuojelu
Avainsanan tiedot
Avainsana: biologismaantieteelliset rajat
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0
Etelä (lat): 59.4
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.1
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden rajat noudattavat soidensuojelutyöryhmässä sovittuja periaatteita. Alueet on rajattu siten, että suoalueen vesitalous ja luonnonarvot voivat säilyä pitkällä aikavälillä ja tarvittavat ennallistamistoimet voidaan toteuttaa, mikäli kohde suojellaan rajausten mukaisena. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten alueilla olevien kohteiden rajauksia ei ole käyty yksityiskohtaisesti läpi soidensuojelutyöryhmässä. Rajaukset voivat muuttua toteutuksen yhteydessä. Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä perustetut kohteet ovat joko maakäyttökohteita tai alue-ekologisia kohteita. Alueen sijoittuminen tiettyyn luokkaan perustuu hallinnolliseen maankäyttöpäätökseen. Maankäyttökohteet ovat yleensä laajempia kokonaisuuksia. Alue-ekologiset luontokohteet ovat Metsähallituksen monikäyttömetsien ekologisen verkoston ydinalueita. Soidensuojelun täydennyskohteina Metsähallituksen päätöksellä pysyvästi toteutettavilla maankäyttökohteilla ja alue-ekologisilla luontokohteilla rajauksen sisällä olevat suot säilytetään luonnontilaisina, eikä alueella harjoiteta metsätaloutta. Ojitetut suot voidaan ennallistaa. Soita voidaan käyttää talvitien pohjana. Suojeltaviin kohteisiin rajautuvien tai niistä ulosrajattujen saarekkeiden kivennäismaiden toimilla ei saa heikentää soiden vesitaloutta tai luonnonarvoja. Niillä toimitaan Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaisesti. Rajaukset on digitoitu ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa. Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että soidensuojelun täydennysehdotuksen Etelä-Suomen aineisto ei ole juridisesti sitova, koska kyseessä ei ole luonnonsuojelulain tarkoittama luonnonsuojeluohjelma, jolla olisi suoria oikeusvaikutuksia. Valtionmaiden toteutuneiden kohteiden osalta luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat alueet on siirretty valtioneuvoston päätöksillä 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) luontopalveluiden hallintaan muuhun omaan pääomaan ja Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltavat alueet jätetty Metsähallituksessa toimeenpantavaksi osana peruspääomaa.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE, Metsähallitus, ELY-keskukset
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Ominaisuustiedot
- KohdeNro = Kohteen yksilöivä id Kohdenimi = Kohteen nimi DigOrg = Digitoinnista vastaava ELY-keskus UUD Uusimaa VAR Varsinais-Suomi HAM Häme PIR Pirkanmaa KAS Kaakkois-Suomi ESA Etelä-Savo POS Pohjois-Savo POK Pohjois-Karjala KES Keski-Suomi EPO Etelä-Pohjanmaa POP Pohjois-Pohjanmaa KAI Kainuu LAP Lappi MetsaKasvVyoh = Metsäkasvillisuusvyöhyke MetsaKasvVyohNimi = Metsäkasvillisuusvyöhykkeen nimi 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko 2b Eteläboreaalinen, Järvi-Suomi 3a Keskiboreaalinen, Pohjanmaa 3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala – Kainuu 3c Keskiboreaalinen, Lapin-Kolmio 4a Pohjoisboreaalinen, Koillismaa 4b Pohjoisboreaalinen, Perä-Pohjola SuoTyyppi SuoTyyppiNimi KgK Kangaskorpi LhK Lehtokorpi RhK Ruohokorpi MtK Mustikkakorpi PkK Puolukkakorpi MuurK Muurainkorpi LK Lettokorpi OlSK Oligotrofinen sarakorpi MeSK Mesotrofinen sarakorpi NigNK Juolasarakorpi TK Tupasvillakorpi KgR Kangasräme KR Korpiräme PsR Pallosararäme IR Isovarpuräme TR Tupasvillaräme RaR Rahkaräme LR Lettoräme LNR Lettonevaräme OlSR Oligotrofinen sararäme MeSR Mesotrofinen sararäme OlKaR Oligotrofinen kalvakkaräme MeKaR Mesotrofinen kalvakkaräme OlRiNR Oligotrofinen rimpinevaräme MeRiNR Mesotrofinen rimpinevaräme OlLkR Oligotrofinen lyhytkorsiräme MeLkR Mesotrofinen lyhytkorsiräme KeR Keidasräme LN Lettoneva LuN Luhtaneva OlSN Oligotrofinen saraneva MeSN Mesotrofinen saraneva OlKaN Oligotrofinen kalvakkaneva MeKaN Mesotrofinen kalvakkaneva OlRiN Oligotrofinen rimpineva MeRiN Mesotrofinen rimpineva OlLkN Oligotrofinen lyhytkorsineva MeLkN Mesotrofinen lyhytkorsineva KuN Kuljuneva OmbLkN Ombrotrofinen lyhytkorsineva LuL Luhtaletto LäL Lähdeletto RiKoL Rimpinen koivuletto VälipKoL Välipintakoivuletto VälipL Välipintaletto RiL Rimpiletto KoLu Koivuluhta TeLu Tervaleppäluhta HaLu Harmaaleppäluhta PaLu Pajuluhta PaviLu Pajuviitaluhta SuomyLu Suomyrttiluhta AvoLu Avoluhta KOj Korpiojikko ROj Rämeojikko LOj Letto-ojikko KMu Korpimuuttuma RMu Rämemuuttuma NMu Nevamuuttuma LMu Lettomuuttuma LhTKg Lehtoturvekangas RhTKg Ruohoturvekangas MuTKg Mustikkaturvekangas PuTKg Puolukkaturvekangas VaTKg Varputurvekangas JäTKg Jäkäläturvekangas Suoyhdistymätyypit: LK Laakiokeidas KK Kilpikeidas VK Viettokeidas RK Rahkakeidas MK Metsäkeidas KBVA Keskiboreaalinen välipintainen aapasuo KBRiA Keskiboreaalinen rimpinen aapasuo PBA Pohjoisboreaalinen aapasuo KBRS Keskiboreaalinen rinnesuo PBRS Pohjoisboreaalinen rinnesuo PS Paikallinen suoyhdistymä MKRS Maankohoamisrannikon soiden kehityssarja UV Luokituksen ulkopuolinen vaihettuma EM Ei määritetty Alueelliset erityispiirteet: KaPS Kalliopainanne- tai louhikkosuo HarS Harjunlievesuo SupS Suppasuo DrS Drumliiniparveen liittyvä suo KuMoS Kumpumoreeniparveen liittyvä suo RaDyS Rantavalli- tai dyynikenttään liittyvä suo JoMeS Jokimeanderisuo ViRaS Virtaveden rantasuo LaRaS Lammen tai järven rantasuo VeLaS Vesistönlasku- tai umpeenkasvusuo PuLaS Joki- tai purolaakson suo RaNuS Rannikon tai saariston nuori suo PuS Puustoinen piensuo LeS Lettosuo LäS Lähdesuo AvoS Avoin piensuo KaKo Kausikosteikko SMMoS Suo-metsämosaiikki RiekS Riekon eteläinen pesimäsuo HanS Metsähanhen eteläinen pesimäsuo PeurS Metsäpeuran vasoma- ja laidunsuo SuoNi Suoniitty

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B5F14DCDF-6A2C-4A67-9035-BC73D0ED60B0%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |