Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2012-09-26
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-01-20
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: mikko.sane[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Tulvatietojärjestelmä TULVATJ
Aineiston kieli: fi
Aineiston kieli: fi
Tiivistelmä: Ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmä kokoaa erilaisen tulvatiedon tietokantaan ja paikkatietotietojärjestelmään. Järjestelmä rakentuu erilaisista käyttöliittymistä ja aineistoista. Hertta-sovellus mahdollistaa tulvatiedon selaamisen, tallentamisen ja raportoinnin (sis. metatiedot). Karttapalvelussa on mahdollista tarkastella tulvatietoja karttanäkymässä. Tulvatietojärjestelmä on toistaiseksi pääosin vain ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä. Paikkatietoaineisto (tulvakartat) on kuitenkin ladattavissa Avoin tieto -palvelusta ja käytössä myös ulkoisessa karttapalvelussa (www.ymparisto.fi/tulvakartat). Tulvatietojärjestelmä koostuu tällä hetkellä seuraavista tulvatietolajeista: Havaitut tulvavedenkorkeudet ja tulvavirtaamat (piste) - varta vasten tulvan takia mitatut yksittäiset ja hetkelliset havainnot Havaitut tulva-alueet (alue) - esim. ilmakuvilta laaditut toteutuneiden tulvien rajaukset. Avoimena paikkatietoaineistona Oiva-palvelussa. Määritetyt (mallinnetut) tulvavedenkorkeudet ja tulvavirtaamat (piste) - tiettyjen toistuvuusaikojen (tulvan todennäköisyyksien) tulvaskenaariot Määritetyt alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet (piste/alue) - pistemuotoisena esim. kiinteistölle, aluemuotoisena järvelle Määritetyt (mallinnetut) tulva-alueet (alue ja viiva) - tiettyjen toistuvuusaikojen (tulvan todennäköisyyksien) tulvan peittävyyttä ja syvyyttä kuvaavat tulvavaaravyöhykkeet (tulvavaarakartat). Vesistötulvat (avovesi) ja meritulvat. Sisältää myös kartoitettujen alueiden rajaukset ja vedenpinnan korkeutta kuvaavat korkeusviivat (infoviivat eli poikkiviivat). Avoimena paikkatietoaineistona Oiva-palvelussa. Lisäksi saatavilla ns. erikoisskenaarioita, esim. vesistö- ja meritulvan yhteisvaikutuksen ja jäistä aiheutuvien tulvien tulvavaaravyöhykkeitä sekä patojen vahingonvaaraselvityksien tulvavaara-alueita. Esiintyneet tulvat - kuvaus tapahtuneista tulvista, esim. ajankohta, tulvatyypit ja vahingolliset seuraukset. Merkittävät esiintyneet tulvatapahtumat raportoitiin Euroopan komissiolle vuonna 2012 (tulvariskien alustava arviointi). Tulevaisuuden tulvat - kuvaus tulevaisuuden tulvaskenaarioista, esim. todennäköisyys, tulvatyypit ja vahingolliset seuraukset. Merkittävät tulevaisuuden tulvatapahtumat raportoitiin Euroopan komissiolle vuonna 2012 (tulvariskien alustava arviointi). Tulvariskialueet - tiedot tunnistetuista tulvariskialueista, esim. tulvariskialueiden rajaus tulvakartoitustarpeen perusteella, tulvatyypit ja perusteena olevat vahingolliset seuraukset. Merkittävät tulvariskialueet raportoitiin Euroopan komissiolle vuonna 2012 (tulvariskien alustava arviointi). Avoimena paikkatietoaineistona Oiva-palvelussa. Tulvariskikohteet (piste) - tulvavaarakartoitetuilta alueilta tunnistettuja tulvariskikohteita kuvauksineen ja vaikutustietoineen (esim. vaikeasti evakuoitavat rakennukset, infrastruktuuri, ympäristöä pilaavat toiminnot, suojelualueet ja kulttuuriperintö). Sisältää tiedon, millä toistuvuusajalla/skenaariolla on tulvavaarassa ja mikä on tulvan syvyys. Sisältää myös yhteyden rakennus- ja huoneistorekisteriin, ympäristösuojelun tietojärjestelmään Vahtiin ja erilaisiin paikkatietoaineistoihin. Lisäksi saatavilla on kultakin toistuvuudelta/skenaariolta tulvariskiruudut, jotka kuvaavat tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärää ja rakennuksien kerrosalaa 250 m ruuduittain, sekä aineisto tulvan peittämistä teistä. Tulvariskikartat merkittävien tulvariskialueiden osalta raportoitiin Euroopan komissiolle vuonna 2014. Tiedot tulvariskien hallintasuunnitelmista sekä niihin sisältyvistä toimenpiteistä - hallintasuunnitelmien osalta on esitetty keskeiset tiedot mm. alueen sijainnista ja valmisteluvaiheista sekä tavoitteista tulvariskien hallitsemiseksi - toimenpiteistä löytyvät kuvauksen lisäksi tiedot vastuutahoista, prioriteetista, aikataulusta ja tilasta sekä sijainnista kustannuksista ja vaikutuksista. Toimenpiteiden tietoja päivitetään niiden edistyessä. Raportoitiin Euroopan komissiolle vuonna 2016. Järjestelmään pääsee Hertta -palvelun kautta.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: mikko.sane[at]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Tulvatietojärjestelmästä on säädetty tulvariskilainsäädännössä: laki tulvariskien hallinnasta (620/2010, 26 §) ja asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010, 12 §). Tulvatietojärjestelmän avulla voidaan varautua muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin. Sitä voidaan käyttää apuna hallittaessa terveydelle ja turvallisuudella aiheutuvia tulvariskejä (esim. tulvakarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen). Tulvatietojärjestelmän tarjoamien alimpien rakentamiskorkeuksien ja tulvakarttojen avulla estetään uusien tulvariskikohteiden syntyminen. Tulvatietojärjestelmä tarjoaa tietoa tulvariskeistä niin viranomaisille, toiminnanharjoittajille kuin väestölle. ELY(y):t tallentavat järjestelmään EU-komissiolle raportoivat tiedot sekä käyttävät järjestelmää ns. tulvapäiväkirjana. Tulvatiedot saadaan näin valtakunnalliseen ja yhtenäiseen muotoon samalla varmistaen tiedon ja osaamisen siirtyminen tuleville käyttäjäpolville.
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Kunnat
Myötävaikuttanut taho: Toiminnanharjoittajat
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/tulvat
Lisätietoja: http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: 3067
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: ETRS89-TM35FIN
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Luonnonriskialueet
GEMET 3.1
Teema: vesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: Hydrologia
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: luonnonriskit
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 20.4125
Etelä (lat): 59.6384
Itä (long): 31.8683
Pohjoinen (lat): 70.2053
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2006-10-03
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Tulvatietojärjestelmä sisältää tällä hetkellä erilaista tulvatietoa yli 8000 pisteeltä/alueelta, vanhimmat tulvatiedot ovat 1800-luvun lopusta. Järjestelmään tallennettujen tietojen ja erilaisten tulvatietolajien määrät vaihtelevat ELY-keskuksittain.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Lähinnä ELY-keskusten tuottamat määritetyt ja havaitut tulva-alueet, jotka ovat aluemuotoisia, tallennetaan järjestelmään keskitetysti SYKEssä ESRI filegeodatabase-paikkatietokantoihin kerran vuodessa. Samalla SYKE tuottaa keskitetysti tulvariskiruudut ja aineiston tulvan peittämistä teistä. ELYt syöttävät muut tulvatietolajit tietojärjestelmään (hydrotulva-tietokanta) Hertan tallennussovelluksella.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa [Määritetyt tulva-aluet (vesistö- ja meritulva), havaitut tulva-alueet ja tulvariskialueet] koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Ympäristötietojärjestelmä
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B58AAFEFC-1429-4343-8EE2-F5E136E0A276%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |