Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-09-15
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-12-28
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: alu_tuki[at]ymparisto.fi; tiina.haapakoski[at]ymparisto.fi; paivi.malmi[at]ymparisto.fi; outi.koskenniemi[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Kaavoituksen seurannan tilasto
Tiivistelmä: Kaavoituksen seurannan tilasto sisältää valtion ympäristöhallinnon tuottamaa ja keräämää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain mukaisesta alueidenkäytön suunnittelusta. Kaavoituksen seurannan tilaston tiedot pyritään saamaan niiden alkuperäisiltä tuottajilta ja käyttämään niitä tilastoinnin pohjatietoina. Tietoja on saatavissa Kaavoituksen seurannan tilastosta vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Seurantatiedot on jaoteltu pääteemoihin, jotka sisältävät tilastoja maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta. - Kaavoitus: maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, asemakaavat, suunnittelutarvealueet sekä oikaisukehotukset ja ympäristöhallinnon tiedossa olevat valitukset - Rakentamisen suunnitelmallisuus: poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Keskeisiä seurantatietoja on julkaistu kaavoituksen vuosiraporteissa. Järjestelmään kootut seurannan vuositulokset ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus/Ympäristöpolitiikkakeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: alu_tuki[at]ymparisto.fi; tiina.haapakoski[at]ymparisto.fi; paivi.malmi[at]ymparisto.fi; outi.koskenniemi[at]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Kaavoituksen eri osapuolet tarvitsevat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta voidakseen suunnata ja kehittää maankäytön ohjausta. Kaavoituksen seurannan tilaston tarkoituksena on tarjota tietoja alueidenkäytön suunnittelun kokonaistilanteesta ja muutoksista. Ajallisesti ja alueellisesti vertailukelpoinen tieto kaavoituksen kokonaistilanteesta ja kehityksestä on saatavissa keskitetysti kunnille ja ympäristöhallinnolle.
Myötävaikuttanut taho: Tärkeimmät lähdeaineistot ovat nykyisin ympäristö-ELYjen ylläpitämät alueidenkäytön paikkatietoaineistot (GISALU) ja kuntien täyttämät asemakaavan seurantalomakkeet (ks. seloste "Asemakaavojen seurantalomakkeet") sekä Sitowise Oy:n ylläpitämä SYKEn yleiskaavapalvelu ja SYKEn valtakunnalliset paikkatietokoosteet mm. maakuntakaavoista. Lisäksi ympäristö-ELYt ja ympäristöministeriö tarkistavat ja täydentävät tilaston vuosittain.
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Tietoa_kaavoituksesta/Kaavoituksen_seurannan_tilasto
Lisätietoja: Tiedot Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä osana Tilastoja: http://liiteri.ymparisto.fi/
Lisätietoja: Lisätietoja Liiteristä: http://ymparisto.fi/liiteri
Lisätietoja: Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta: http://www.ymparisto.fi/aluneuvonta
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Aluesuunnittelu/kiinteistöjärjestelmä
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: kaavoitus
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: tilastot
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.3981
Etelä (lat): 60.2283
Itä (long): 31.0926
Pohjoinen (lat): 70.0376
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2002-01-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Kaavoitustilasto on saatavissa järjestelmästä vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vuosittaista tietoa on maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta, ja tietosisältö on jäsennelty pääaihepiirien mukaan seurantaindikaattoreiksi. Vanhat tietojärjestelmää edeltävät kaavoituksen seurantatiedot ovat vuosiraporteissa 1977-2001 ja keskeisimpiä tilastotietoja vuosilta 2002-06 on myös havainnollistettu raportein. Tietojärjestelmässä käytetään aina viimeisimpiä voimassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Myös aiempien vuosien tiedot päivitetään voimassa olevien aluejakojen mukaisiksi. - Manner-Suomi - Hallinto-oikeudet - ELY-keskukset (ympäristö-, liikenne- ja elinkeino-ELYt) - Maakunnat - Seutukunnat - Kunnat
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Valtion ympäristöhallinto on seurannut kaavoitusta vuosittain järjestelmällisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Vuodesta 2002 lähtien tiedot ovat olleet käytettävissä Kaavoituksen seurannan tilastossa, osana selainpohjaista ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaa. Tammikuusta 2016 lähtien Herttaa käytetään vain tietojen tallennukseen ja kootut tilastotiedot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja. Ympäristöhallinnon kokoamat valtakunnalliset seurantatulokset julkaistiin painetuissa raporteissa vuosina 1977-96. Seuraavina vuosina ilmestyi vain lyhyt yhteenveto Ympäristö-lehdessä. Vuosiraportteihin on valittu keskeiset kaavoituksen seurannan tilastot, ja niitä on tulkittu sanallisesti ja havainnollistettu kuvin. Tiedot julkaistuista vuosiraporteista ovat kootusti ympäristöhallinnon internet-sivuilla. Vuosiraportit 2002-06 on julkaistu kokonaan internetissä. Vuodesta 2007 alkaen ei ole koottu erillistä vuosiraporttia, vaan on kehitetty käyttöliittymän toiminnallisuutta raportoinnissa ja vastaaviin hakuihin on laadittu ohjeet.
Prosessointihistoria Ympäristöministeriö ja ympäristö-ELYt (ent. alueelliset ympäristökeskukset) tallentavat vuosittain tiedot Kaavoituksen seurannan tilastoon. Tietojen tarkastelussa on huomioitava puutteet, joista on tietoa kunkin indikaattorin kuvauksessa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on koonnut vuosiraportit 2002-06.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoehdot
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Käytettäessä mainittava lähde: Liiteristä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, pvm ja aineiston yhteydessä mainitut muut tietolähteet kuten ympäristö-ELY ja kunta.
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Tilastot Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä http://liiteri.ymparisto.fi
On Line -osoite: http://liiteri.ymparisto.fi
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4A29A502-D287-4956-AD84-8C467D1E4D40%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |