Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-04-08
Metatiedon viimeisin päivitys: 2020-03-17
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Corine maanpeite 2006
INSPIRE-id: 1000057
Aineiston päivityspäivämäärä: 2008-03-01
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: CORINE Land Cover 2006 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2006. Eurooppalaisessa CLC2006 -projektissa tuotettiin Suomen alueelta vuoden 2006 maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2000-2006 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 25 * 25 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä. Kansallisen muutosaineiston pienin kuvio on 1 ha ja eurooppalaisen 5 ha. Aineisto on tuotettu SYKEssä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä rasteriaineistoa eurooppalaisen CORINE2006-hankkeen sääntöjen mukaan. Vektoriaineistoissa maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan kolmitasoisella hierarkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa ( rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan.. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 100000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Vektoriaineisto, jossa minimikuviokoko on 25 ha/muutos 5 ha, on tuotettu Euroopan ympäristövirastolle osana Euroopan laajuista CORINE-hanketta. Tarkempi 25 m resoluutiolla oleva rasteriaineisto ja 1 ha muutosaineisto on tarkoitettu kansalliseen käyttöön kuvaamaan maanpeitettä/maankäyttöä. Aineistoja voidaan käyttää paikkatietoanalyysien lisäksi myös taustakarttoina.
Myötävaikuttanut taho: Maanmittauslaitos
Myötävaikuttanut taho: Metsäntutkimuslaitos
Myötävaikuttanut taho: EEA, MMM, VRK
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineLandCover2006.pdf
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/clc2006_luokat.xls
Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2006_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289088%29
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/clc2006_luokat.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/CorineLandCover2006.gif
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maanpeite
GEMET 3.1
Teema: maankäyttö
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: maapeite
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: maankäyttöluokitus
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 15.608233
Etelä (lat): 59.362055
Itä (long): 33.107629
Pohjoinen (lat): 70.094846
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2006-01-01
Laatutiedot
Historiatiedot: CLC2006-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki koostuu IRS P6 - ja SPOT 4/5 satelliittikuvista. Kuvat on vastaanotettu vuosina 2005 ja 2006. Satelliittikuvilta estimoitiin puuston pituus ja puuston kokonaislatvuspeitteisyys ja lehtipuuston latvuspeitteisyys. Puustoa kuvaavat muuttujat tuotettiin Metsäntutkimuslaitoksessa käyttäen hyväksi valtakunnan metsien inventoinnin maastoahavaintoaineistoa ja satelliittikuvien tulkintamenetelmää (k-nn). Prosessin osana myös metsäaineistojen laatu on varmistettu. Automaattista satelliittikuvatulkintaa käytettiin myös Ylä-Lapissa puurajan yläpuolisilla alueilla CLC-maanpeiteluokan määrittämisessä. Tulkinnassa hyödynnettiin lisäksi mm. Metsähallituksen biotooppiaineistoa, digitaalista korkeusmallia ja maaperää kuvaavia teemoja Maastotietokannasta. Lisäksi muutamia luokkia tulkittiin satelliittikuvilta manuaalisesti digitoimalla, kuten golfkentät. CLC2006-luokkien muodostamiseen on käytetty useita eri paikkatietoaineistoja, tärkeimpinä Maastotietokanta, Digiroad, Väestötietojärjestelmä (Rakennus- ja huoneistorekisteri), SLICES ja CLC2000. Paikkatietoaineistoista saatu maankäyttö ja maaperätieto yhdistettiin satelliittikuvilta tulkittuihin maanpeitetietoihin. Lopputuloksena saatiin rasterimuotoinen paikkatietoaineisto 25 metrin pikselikoolla.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupatekstit Lähde: SYKE, EEA (vektoriaineistolle ) Lähde: SYKE (osittain METLA,MMM,MML,DVV) (rasteriaineistolle)
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4438F7E1-2927-4854-B8F8-0EE8E8822C53%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |