Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon kieli: englanti
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-11-06
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-11-21
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: VELMU SYVYYSMALLI
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2016-08-09
Aineiston kieli: suomi
Aineiston kieli: englanti
Tiivistelmä: VELMU SYVYYSMALLI VELMU syvyysmalli on VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu Suomen merialueet kattava rasteriaineisto, johon on liitetty Baltic Sea Bathymetry Databasen (BSBD) syvyysmalli kattamaan koko Itämeren. Aineisto kuvaa mallinnettua syvyyttä (m) 20m resoluttiolla. Rasteriaineisto on luokiteltu 26 luokkaan ja visualisoitu vaaleansinisestä (matala) tummansiniseen (syvä). Koska aineisto kuvaa mallinnettua syvyyttä, aineistoa ei tule käyttää navigointitarkoituksiin, eikä käyttää tilanteissa, joissa vaaditaan todellista syvyystietoa. Aineisto on Suomen talousvyöhykkeen osalta ladattavissa SYKEn Avoin tieto –palvelusta ja luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmu@ymparisto.fi *** VELMU DEPTH MODEL VELMU depth model covers the Finnish sea areas and is mosaicked with the Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD) depth model. The raster was created for purposes of the VELMU programme. The data depicts modelled depth in meters and the spatial resolution is 20 m. The raster has been classified into 26 classes and visualized from light blue (shallow) to dark blue (deep). Due to the nature of the data as a modelled depth, it is not suitable for navigation purposes or situations where actual depth values are needed. The depth data for the Finnish EEZ zone is downloadable from the Avoin tieto service (http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot). In the need of unclassified data, please send a request to syke.velmu@ymparisto.fi *** VELMU Djupmodell VELMU djupmodellen producerades för VELMU programmet (Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön.) och är ett raster som uppskattar djupen vid Finlands havsområden. Till materialet har också anslutats Baltic Sea Bathymetry Databasens (BSBD) djupmodell för att täcka resten av Östersjön. Modellen uppskattar vattnets djup med en 20x20 m resolution. Modellen är indelad i 26 klasser och visualiserad med en färgskala som går från ljusblått (grundare) till mörkblått (djupare). På grund av att materialet visar uppskattade djupvärden, får materialet inte användas för navigation eller andra syften som kräver egentliga djupvärden. För Finlands ekonomiska zon kan materialet laddas från SYKEs Öppen Information tjänst och oklassificerat material kan efterhöras via mailadressen syke.velmu@ymparisto.fi
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 10000/4000000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Tuottaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: syke.velmu@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd
Myötävaikuttanut taho: Suomen ympäristökeskus
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Merialueet
GEMET 3.1
Teema: pintavesi
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 14.592441
Etelä (lat): 58.513323
Itä (long): 30.982198
Pohjoinen (lat): 65.975966
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Lähtöaineistona on käytetty Liikenneviraston syvyyskäyriä ja pisteitä, Maanmittauslaitoksen digitaalista korkeusmallia, aineistoa Baltic Sea Bathymetry Databasesta (BSBD) sekä vedenlaadun seurantapisteiden syvyyspisteitä Hertasta. Liikenneviraston syvyysaineistojen spatiaalinen kattavuus oli epätasaista, minkä johdosta aineistoja täydennettiin Hertta-tietokannan syvyyspisteillä lähellä rannikkoa ja saaria sekä BSBD:n pisteillä Suomen talousvyöhykealueella. Aineiston käyttö muissa paikkatietoanalyyseissa on joiltakin osin rajoittunutta syvyysmallin luonnissa käytetyn menetelmän johdosta. Syvyysmalli tarjoaa vain suuntaa-antavaa tietoa syvyydestä eikä sitä tulisi missään tilanteissa käyttää todellisina syvyyksinä *** The original data for the depth model were depth contours and points provided by the Finnish Transport Agency, digital elevation model provided by the National Land Survey of Finland, and the water quality follow-up depth sites from Hertta database. Due to uneven spatial coverage of the depth data by the Finnish Transport Agency the data was completed with the depth points from the Hertta Database close to the shoreline and islands as well as with the BSBD depth points in the Finnish EEZ zone. The use of the data in other GIS analysis is partly restricted due to the modelling method. The depth model provides only approximate information on the depth and therefore should not be used in any circumstances as actual depth values. *** Till skapandet av djupmodellen användes Trafikverkets djupkurvor och –punkter, Lantmäteriverkets digitala höjdmodell, material från Baltic Sea Bathymetry Databasen (BSBD) samt djuppunkter från Herttas uppföljningspunkter för vattenkvalitet. Spatiala omfattningen för materialet från Trafikverket varierade, så Hertta databasens djuppunkter vid kusten och öarna samt BSBD punkterna vid Finlands ekonomiska zon användes för att komplementera materialet. Användning av modellen vid andra GIS-analyser är delvis begränsat på grund av metoden som användes för att skapa modellen. Djupmodellen är endast riktgivande och får aldrig anses beskriva egentliga djupvärden.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Ominaisuustiedot
- Luokittelu / Classification / Klassificering: Syvyys / Depth / Djup (m) 1 = 0 - 5 2 = 5,1 - 10 3 = 10,1 - 15 4 = 15,1 - 20 5 = 20,1 - 30 6 = 30,1 - 40 7 = 40,1 - 50 8 = 50,1 - 60 9 = 60,1 - 70 10 = 70,1 - 80 11 = 80,1 - 90 12 = 90,1 - 100 13 = 100,1 - 120 14 = 120,1 - 140 15 = 140,1 - 160 16 = 160,1 - 180 17 = 180,1 - 200 18 = 200,1 - 220 19 = 220,1 - 240 20 = 240,1 - 260 21 = 260,1 - 280 22 = 280,1 - 300 23 = 300,1 - 350 24 = 350,1 - 400 25 = 400,1 - 450 26 = 450,1 - 510

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |